מחירון חדש

החל מ-1 ינואר 2012 
יש מחירון חדש.

המחירון זמין מ-1 דצמבר 2011
שינויי מחיר בחלק מהמחירון.
 
המחירון מכיל את רוב המוצרים השכיחים,  וערוך לפי נושאים.

לקוחותינו יוכלו לקבלו
במייל בפורמט
PDF ו-EXCEL